Байланыш номерлери 

0312-61-37-41, 0312 97-91-95  кошумча номери 1012

I. Жалпы жоболор

1. Бишкек шаарынын мэриясынын борбордук  аппаратынын экономика жана финансы бөлүмү (мындан ары - бөлүм) Бишкек шаарынын  мэриясынын (мындан ары - мэрия), Бишкек шаарынын мэринин (мындан ары - мэр),  Бишкек шаарынын биринчи вице-мэринин жана вице-мэрлеринин (мындан ары -  вице-мэрлер), Бишкек шаарынын мэриясынын аппарат жетекчисинин (мындан ары -  аппарат жетекчиси) ишин бөлүмдүн компетенциясына кирген маселелер боюнча  камсыздоочу Бишкек шаарынын мэриясынын борбордук аппаратынын (мындан ары -  мэриянын аппараты) бөлүмү болуп саналат.

2. Бөлүм:

1) төмөндөгүлөрдү жетектейт:

- Бишкек шаарынын мэриясынын Экономика жана  инвестициялар департаментин;

- "Санариптик технологиялар борбору" муниципалдык  ишканасын;

2) Бөлүм компетенциясына кирген маселелер боюнча  төмөндөгүлөр менен өз ара аракеттенүүнү камсыздайт:

- Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппараты,  Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппараты, Бишкек шаардык кеңештин аппараты,  министрликтер, ведомстволор, мамлекеттик комитеттер, агенттиктер, фонддор, эл  аралык жана өкмөттүк эмес уюмдар жана фонддор;

- аппараттын бөлүмдөрү жана мэриянын түзүмдүк  бөлүмдөрү.

II. Бөлүмдүн милдеттери жана  функциялары

3. Бөлүмдүн милдеттери болуп төмөндөгүлөр  саналат:

1) шаарды социалдык-экономикалык өнүктүрүү  программаларын иштеп чыгуу жана ишке ашырылышын камсыздоо;

2) Бишкек шаарынын жергиликтүү бюджетин түзүү  жана аткарылышын камсыздоо;

3) Бишкек шаарынын аймагында экономикалык жана  финансылык маселелерди чечүүдө мэриянын ишин камсыздоо;

4) Бишкек шаарынын мэриясынын санариптештирүү  жана маалыматтык технологияларды өнүктүрүү жана ал тарабынан көрсөтүлгөн  кызматтар боюнча маселелерди чечүү.

4. Бөлүм төмөндөгүдөй функцияларды  аткарат:

1) Бишкек шаарын социалдык-экономикалык өнүктүрүү  программаларын ишке ашыруу боюнча планды иштеп чыгуу жана аткарылышын  контролдоо;

2) социалдык-экономикалык өнүктүрүү  программаларынын долбоорлорун талкуулоо боюнча коомдук угууларды өткөрүүнү  камсыздоо;

3) ыйгарым укуктардын чегинде мамлекеттик  программаларды ишке ашыруунун жана социалдык-экономикалык өнүктүрүү  болжолдорунун мониторинги;

4) жергиликтүү бюджетке салыктык жана салыктык  эмес кирешелердин түшүүсүн контролдоону камсыздоо;

5) Бишкек шаардык кенештин чечими боюнча  муниципалдык баалуу кагаздардын чыгарылышын ишке ашыруу;

6) Бишкек шаардык кеңештин чечими боюнча  бюджеттик ссудаларды/кредиттерди берүүнү/тартууну ишке ашыруу;

7) бюджеттер арасындагы трансферттерди алуу  зарылчылыгы жөнүндө бюджеттик табыштамаларды даярдоо, аларды максаттуу  пайдалануунун натыйжалуулугун камсыздоо;

8) Бишкек шаардык кеңеш менен биргеликте  жергиликтүү бюджеттин долбоорлору боюнча коомдук угууларды уюштуруу жана  өткөрүү;

9) Бишкек шаардык кеңештин кароосуна жергиликтүү  бюджеттин аткарылышы жөнүндө отчёт берүү;

10) ченемдик укуктук актылардын жөнгө салуучулук  таасирин талдоону жүргүзүү менен статистика, өнөр жай, ишкердикти колдоо жана  өнүктүрүү, инвестицияларды жана гранттарды, мамлекеттик-жеке өнөктөштүктү,  өнүктүрүү фонду, камсыздандыруу төгүмдөрү, калктын миграциясы жана жумуштуулугу,  соода, кызмат көрсөтүү жана керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо, микрокредиттөө,  методикалык жетектөө чөйрөсүндөгү маселелерди чечүүдө мэриянын ишин  камсыздоо.